Felhasználói Szabályzat

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) a Bódis Csaba; székhelye: 4241 Bocskaikert, Oláh Sándor út 40., adószáma: 53749589-1-29; elektronikus levelezési címe: hello@gyogyuljtermeszetesen.hu; a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett gyogyuljtermeszetesen.hu internetes lapon keresztül  (a továbbiakban Weblap) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és a Weblap használatának feltételeit tartalmazza. A Weblap használata kizárólag a jelen Szabályzatnak megfelelően történhet.

1. Általános rendelkezések

1.1. A Társaság hirdetési helyet biztosít az előfizetői részére szolgáltatásaik hirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon, azaz a gyogyuljtermeszetesen.hu internetes oldalon. Jelen Szabályzat szempontjából előfizető minden olyan személy, aki bemutatkozó anyagot, hirdetést helyez el, aki szolgáltatást kínál, aki szolgáltatásához kapcsolódóan kommunikációs tevékenységet végez a Weboldalon. (a továbbiakban: Előfizető). A fentieken túl a Társaság helyet és lehetőséget biztosít a Terapeuták által hirdetett szolgáltatásokra való jelentkezésre. Jelen Szabályzat szempontjából látogató minden olyan személy amely információ szerzés céljából a Weboldalt meglátogatja. (a továbbiakban: Látogató, az Előfizetőkkel együttesen Felhasználó)

1.2. A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával.

1.3. A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal (megrendeléssel) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, az annak részét képező Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

1.4. A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon és célokra felhasználja.

1.5. Az Előfizetői Szolgáltatások vonatkozásában az Előfizető és a Társaság között szerződés jön létre, amely tartalmazza az Előfizető a szolgáltatás(ok) igénybevételéhez szükséges adatait. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az Előfizetői Szerződést a Társaság digitálisan tárolja. Az írásos előfizetői szerződés kizárólag az előfizetői Terapeuta Központi Oldalon online elérhető legfrissebb Előfizetői Csomagok Melléklettel, ezen Felhasználói Szabályzattal és Adatvédelmi Szabályzattal együtt érvényes.

1.6. A Társaság jogosult a jelen Szabályzat, Előfizetői Csomagok Melléklet, Adatvédelmi Szabályzat módosítására. A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a hirdetések közzétételének időtartamát. A Társaság a módosításról a Terapeuták számára fenntartott oldalon, a Weblap felhasználási feltételeket tartalmazó részén, valamint e-mail formájában tájékoztatja a Előfizetőit, az hatályba lépés előtt legalább 30 nappal. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja a Szabályzat módosítását is. A Társaság egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy a hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás azt indokolja. Amennyiben Hirdető a módosított Szabályzat vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni a Társaság Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni, a Szabályzat rendelkezései szerint.

2. Az Előfizetői Szolgáltatás igénybevétele

2.1. A Weblap Szolgáltatásai kizárólag előfizetői szerződés létrejöttét és az abban foglalt fizetési feltételek teljesítését követően érhetőek el.

2.2. A Szolgáltatás igénybevételi szándékát az Előfizető előzetesen a Weboldalon közzétett Terapeuta Jelentkezési Űrlap kitöltésével jelzi.  Ezt követően a lehető legrövidebb időtartamon, de legfeljebb 3 munkanapon belül Társaság email formájában kiküldi az igényléskor megadott elérhetőségekre a Szolgáltatási Csomagok bemutatását és az Előfizetői Szerződést. Az Előfizetői Szerződést az Előfizető hiánytalanul kitöltve, bedigitalizálva és/vagy posta fordulatával juttathatja vissza a Társaság számára. Az Előfizetői Szerződésben meghatározott Előfizetési Csomag belépési és első havi díjáról elektronikus számlát küld a Társaság az Előfizető számára. Az Előfizető, ezen fizetés teljesítését követően véglegesíti előfizetési szándékát.

2.3. Az Előfizető megrendelésének megerősítését követően érhetőek el a az Előfizetői Csomagban részletezett Szolgáltatások, amennyiben nem merül fel olyan körülmény amely jelen Szabályzatba ütközik. A Társaság ezen tényekről az Előfizetőt e-mailen értesíti. A Társaság és a Előfizető közötti szerződés minden esetben a Előfizető által tett igénybevételre vonatkozó nyilatkozat Társaság által történő visszaigazolásával jön létre. A nyilatkozatok akkor tekinthetők megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik.

2.4. Az Előfizető a Szolgáltatás igénybevétele, így többek között a bemutatkozó és kezeléseinek feltöltése érdekében önálló felhasználói fiókot köteles létrehozni, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít.

2.5. Amennyiben az Előfizetési Szerződésben megadott adatokban változás történik, az Előfizető e változásokat köteles a Társaságnak jelezni, ennek elmaradásából eredő felelősség az Előfizetőt terheli.

2.6. Az Előfizető bármikor kezdeményezheti az Előfizető Szererződésének törlését, a törlés kezdeményezésének napjától számított 30. (harminc) napra (felmondási idő), amely a Társasággal létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. Az Előfizetői Szerződés megszűnésével az Előfizető minden hirdetése a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek, többé nem elérhetőek.

2.7. Az Előfizetői Szerződés és annak mellékletét képző Előfizetői Csomagok Melléklet Társaság által a Felhasználói Szabályzat 1.6 pontja alapján történt bárminemű változtatása esetén az Előfizető azonnali hatállyal felmondhatja írásban az Előfizetői Szerződést, a változások hatályba lépésének napjától, a változásokra való hivatkozással.

2.8. A Előfizetői Szerződés során megadott elérhetőséget – így a telefonszámot is – a Társaság jogosult ellenőrizni, a Szerződés hitelesítése érdekében.

2.9. Az Előfizető és a Társaság között határozatélan időre szóló jogviszony jön létre, mely a fentiek és az előfizetői havidíjak meg nem fizetése esetén azonnali hatállyal szüntethető meg

2.10. A Társaság jogosult az Előfizetőt a Weblap használatából kizárni és további értesítés nélkül azonnali hatállyal felbontani a Szerződését, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy az Előfizető által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz. A Társaság felé ezért az Előfizető semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Társaság kárát megtéríteni. A Szerződés Társaság általi megszüntetése esetén a Szerződéshez tartozó hirdetések a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek.

2.11. A Társaság nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában.

2.12. Ezen szabályozás különösképpen kitér arra, hogy az Előfizetőhöz köthető minden tartalom, szöveges és képi anyag az Előfizető felelősségi körébe tartozik, azok teljeskörű szabadalmi és szerzői jogi engedélyével rendelkezik. Azokért anyagi felelősséggel is tartozik. A Társaság ezekkel kapcsolatos minden felelősségi kérdésben elhatárolódik, a Társaság felelősségre ezen kérdésekben nem róható és az Előfizető köteles a Társaság ezen kérdésekből eredő esetleges anyagi kárát is megtéríteni.

2.13. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szerződése megszűnése esetén a Társaság az Előfizető hirdetéseit nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni. A Társaság minden tőle telhetőt elkövet a Weblap és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Társaságtól független körülmények okoznak.

2.14. Az Előfizetői Szerződés bárminemű felbontása és megszüntetése esetén az Előfizető nem jogosult semmilyen megtérítési igényt támasztani a Társaság felé, a jelen Szabályzatban kifejezetten megjelölt esetleges megtérítések kivételével. A Társaság az előzőleg befizetett díjak visszafizetésére nem kötelezhető.

3. A Látogatói Szolgáltatások igénybevétele

A látogatói szolgáltatások igénybevétele díjmentes.

3.1. Hirdetések adatbázisában való keresés, szűrés, kiemelés

3.1.1. A Látogató jogosult a hirdetések adatbázisában keresést, indítani a Weboldal erre kialakított Keresés Mezőjeiben, illetve a keresési találati listát szűrni a Weboldalon feltüntetett paraméterek szerint.

3.1.2. A kereső a hirdetésekben, a hirdetések leírásaiban keres, de a keresési algoritmusa a Társaság jogvédelme alatt áll.

3.2. Hirdetésre történő jelentkezés és érdeklődés

3.2.1. A Látogató jogosult a hirdetésre érdeklődést, vagy jelentkezést az arra a hirdetések alján rendszeresített űrlap hiánytalan kitöltésével az Előfizető felé jelezni.

3.2.2. A kitöltött Űrlapot a Társaság kapja készhez, majd azt a tőle telhető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 2 munkanapon belül továbbítja a hirdetéshez kapcsolódó Előfizető felé. Ezen űrlap személyes adatainak védelmében az Adatvédelmi Szabályzat irányelvei a mérvadók, azokat a hirdetéshez kapcsolódó Előfizetőn kívül más előfizetőnek semmilyen körülmény között nem adja tovább.

3.2.3. Ezen szolgáltatás igénybevétele nem szerződéskötés, a megállapodás és bármiféle szerződés ezt követően a Látogató és az Előfizető között jön létre

3.3. Hozzászólás, véleménnyilvánítás, közösségi funkciók (Előfizetők részére is)

3.3.1. A Társaság lehetővé teszi a véleménynyilvánítást az adatlapok erre rendszerezett moduljain, melyhez a Facebook Social Plugin eszközöket alkalmazza.

3.3.2. A Felhasználók jogosultak a hirdetések és az adatlapok erre rendszeresített felületén a hozzászólást kezdeményezni, folytatni és véleményt nyilvánítani és arra reagálni.

3.3.2.1. A hozzászólás modult a Facebook biztosítja (Ismertető), így annak működésére közvetlen hatásunk nincs. A rendszer működése egy kényelmi szolgáltatás, annak működéséből eredő hibáért, kárért felelősséget a Társaság nem vállal.

3.3.2.2. A Felhasználók jogosultak a hirdetések és az adatlapok erre rendszeresített felületén a hozzászólást kezdeményezni, folytatni és véleményt nyilvánítani és arra reagálni.

3.3.2.3. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a hozzászólások moderálva vannak, ott semmilyen trágár, sexuális, erőszakos megnyilvánulás nem engedélyezett, az ilyen jellegű hozzászólások azonnal törlődnek. A hozzászólások tartalmára érvényesek a 8. pontban részletezett felelősség vállalás.

3.3.2.4. A Társaság fenntartja a jogot a hozzászólásokat a Felhasználók előzetes értesítése nélkül törölje.

3.3.2.5. A hozzászólás modult a Facebook biztosítja (Ismertető), így annak működésére közvetlen hatásunk nincs. A rendszer működése egy kényelmi szolgáltatás, annak működéséből eredő hibáért, kárért felelősséget a Társaság nem vállal.

3.3.3. A Felhasználók számára lehetséges a hirdetések és a magazin bejegyzések kedvelése, megosztása, mentése és küldése.

3.3.3.1. Az Előfizetők jelen Szabályzat elfogadásával tudomásul veszik, amennyiben személyes adataikat megosztják adatlapjaikon, az itt 3.4.3 pontban felsorolt funkciók miatt a közösségi oldalra is felkerülhetnek. A Társaság azonban felelősséget vállal, hogy a közösségi oldalakra felkerülő „Open Graph Markup” leírásban a személyi adatokat nem jelenítjük meg.

3.3.3.2. A bemutatkozó, önéletrajz adatlapoknál ezek a közösségi funkciók nem elérhetőek.

3.3.4. A Felhasználók tudomásul veszik a fenti rendszerek működéséhez Facebook profil szükséges és használatuk csak ezt követően lehetséges, melyen keresztül elérhetőek lehetnek a annak használójának a Facebook profilja is. A rendszerek használata esetén a Facebook Adatvédelmi Szabályai érvényesek.

4. A Előfizetői Szolgáltatások igénybevétele

4.1. Önéletrajz, bemutatkozás

4.1.1. Az Előfizetői Szerződés nyugtázását követően a szerződésben foglalt Előfizetői Csomagban meghatározott mennyiségig az Előfizető ingyenesen kérvényezheti Önéletrajzának, bemutatkozásának feltöltését a Terapeuta Központi Oldalon erre rendszeresített űrlapon.

4.1.2. Az űrlapon a Szakmai Ismeretek és/vagy Szakterület mezőben megadott ismereteket a Magyar Kormány által elfogadott Szakképesítést igazoló, vagy ennek megfelelően honosított dokumentummal igazolni kell, ellenkező esetben annak Weboldalon történő megjelenítését a Társaság megtagadhatja. Ezen dokumentumokat az űrlap erre fenntartott fájlok feltöltése mezőjében feltölteni és csatolni szükséges.

4.1.3. Az űrlap beküldése, annak elfogadása és Weboldalra való feltöltése a hirdetések (4.2 pont) feltöltésének feltétele.

4.1.4. Az előfizetési időben az Előfizetői Csomagban foglalt bemutatkozó anyag feltöltési mennyiség felett új adatlapok és/vagy a már feltöltött adatlapok módosítása egyaránt díjköteles. Ezek érvényes ára a Terapeuta Központi Oldalon található. A módosítás esetén is az új feltöltése esetén itt leírt folyamat érvényes.

4.1.5. A bemutatkozó adatlap feltöltéséhez kérvényként szolgáló űrlap a Terapeuta Központi Oldalon található.

4.1.6. A Felhasználói Szabályzat rögzíti, hogy a bemutatkozó adatlap űrlapja beküldésével, az űrlapon található megrendelés jelölőnégyzet bejelölésével a Társaság és az Előfizető között megrendelés jön létre. Ez alapján annak költségét a Társaság 3 napos fizetési határidővel kiszámlázza az Előfizető részére. A feltöltés minden esetben a számla teljesítését követően történik meg.

4.1.7. A Társaság az adatlap Weboldalra történő feltöltését, annak ellenértékének beérkezését követően, vagy új Előfizetői Szerződés esetén az kitöltött űrlap kézhezvételét követően, legfeljebb 5 munkanap átfutással vállalja.

4.1.8. A Társaság jogosult a feltöltendő adatlapok feltöltését egyoldalúan elutasítani, az Előfizetőt annak megváltoztatására szólítani fel.

4.1.9. Az űrlapon megadott személyes adatokra a Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak érvényesek. Ezen adatok megjelenítése 3. fél számára önkéntes és hozzájárulás köteles Az Előfizető ezen adatok feltüntetését a Weboldalon megtagadhatja, vagy bármikor ingyenesen kérheti azok törlését, módosítását a Társaságtól.

4.2. Kezelések, Oktatások, Tanácsadások (előzőekben és a továbbiakban együttesen Hirdetések)

4.2.1. Az Előfizetői Szerződés nyugtázását követően a szerződésben foglalt Előfizetői Csomagban meghatározott mennyiségig az Előfizető ingyenesen kérvényezheti Hirdetéseinek feltöltését a Terapeuta Központi Oldalon erre rendszeresített űrlapon.

4.2.2. A Weboldalra kizárólag a 4.1.2 pontban részletezett, igazolt szakképesítésnek megfelelő és alátámasztott tartalmú Hirdetés feltöltése kérvényezhető. A Társaság jogosult ennek folyamatos és szúrópróba szerű ellenőrzésére is és ennek hiányában a feltöltést elutasíthatja, élő hirdetés esetén figyelmeztetés nélkül törölheti azt a Weboldalról.

4.2.3. Kategória: A hirdetést azon szakterülethez kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott szolgáltatást és megfelel a 4.2.2 pontban leírtaknak. A hirdetésnél megadható szakterület számát a Előfizetői Csomag leírása szabályozza. Nem megfelelő kategorizálás esetén a Társaság jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.

4.2.4. Címkeszavak: A hirdetéshez kizárólag azon címkeszavak rendehetők hozzá, amelyik a legjobban megfelelnek az adott szolgáltatásnak, annak célközönségének. Nem megfelelő kategorizálás esetén a Társaság jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.
A címkeszavak maximális hosszúsága 2 szó lehet.

4.2.5. A Hirdetésekhez alkalmazott képeket az Előfizető biztosítja, annak méretezésében segítséget nyújt az űrlap képfeltöltő és szerkesztő eszköze.

4.2.6. Hirdetések kapcsán az Előfizető tudomásul veszi a feltöltött képekre és a hirdetés tartalmára vonatkozó, 2.11 pontban részletezett felelősségét.

4.2.7. Az előfizetési időben az Előfizetői Csomagban foglalt Hirdetési mennyiség felett új Hirdetések és/vagy a már feltöltött élő Hirdetések módosítása egyaránt díjköteles. Ezek aktuális ára a Terapeuta Központi Oldalon található. A módosítás esetén is az új feltöltése esetén itt leírt folyamat érvényes.

4.2.8. A Hirdetések feltöltéséhez kérvényként szolgáló űrlap a Terapeuta Központi Oldalon található.

4.2.9. A Felhasználói Szabályzat rögzíti, hogy a Hirdetések űrlapja beküldésével, az űrlapon található megrendelés jelölőnégyzet bejelölésével a Társaság és az Előfizető között megrendelés jön létre. Ez alapján annak költségét a Társaság 3 napos fizetési határidővel kiszámlázza az Előfizető részére. A feltöltés minden esetben a számla teljesítését követően történik meg.

4.2.10. A Társaság az adatlap Weboldalra történő feltöltését, annak ellenértékének beérkezését követően, vagy új Előfizetői Szerződés esetén az kitöltött űrlap kézhezvételét követően, legfeljebb 5 munkanap átfutással vállalja.

4.2.11. A Társaság jogosult a feltöltendő Hirdetés adatlapok feltöltését egyoldalúan elutasítani, az Előfizetőt annak megváltoztatására szólítani fel.

4.3. Cikkek, kutatások, blog és post bejegyzések publikációja

4.3.1. Az Előfizetői Szerződés nyugtázását követően a szerződésben foglalt Előfizetői Csomagban meghatározott mennyiségig az Előfizető ingyenesen kérvényezheti cikkeinek feltöltését a Terapeuta Központi Oldalon erre rendszeresített űrlapon.

4.3.2. Az előfizetési időben az Előfizetői Csomagban foglalt cikkek feltöltési mennyiség felett új cikkek és/vagy a már feltöltött cikkek módosítása egyaránt díjköteles. Ezek érvényes ára a Terapeuta Központi Oldalon található. A módosítás esetén is az új feltöltése esetén itt leírt folyamat érvényes.

4.3.3. A cikkek publikációjához kérvényként szolgáló űrlap a Terapeuta Központi Oldalon található.

4.3.4. A Felhasználói Szabályzat rögzíti, hogy a cikkek publikációs űrlapja beküldésével, az űrlapon található megrendelés jelölőnégyzet bejelölésével a Társaság és az Előfizető között megrendelés jön létre. Ez alapján annak költségét a Társaság 3 napos fizetési határidővel kiszámlázza az Előfizető részére. A feltöltés minden esetben a számla teljesítését követően történik meg.

4.3.5. A Társaság az cikk Weboldalra történő feltöltését, annak ellenértékének beérkezését követően, vagy új Előfizetői Szerződés esetén az kitöltött űrlap kézhezvételét követően, legfeljebb 5 munkanap átfutással vállalja.

4.3.6. A cikkek a Weboldalon túli egyéb oldalra, közösségi médiába, sajtóorgánumba, hírlevélbe, való megjelenítését vagy egyéb kommunikációs csatornán való felhasználást minden esetben a Terapeuta Központi Oldalon található Szolgáltatásbemutató rész rendelkezik. A cikkek feltöltése lehetséges egy weboldalra, médiumba. de akár több helyre is a Szolgáltatás bemutatás rendelkezései szerint.

4.3.7. A Társaság jogosult a feltöltendő írások publikációját egyoldalúan elutasítani, az Előfizetőt annak megváltoztatására szólítani fel.

4.3.8. Kategória: A cikkeket azon szakterülethez kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott szolgáltatást és megfelel a 4.2.2 pontban leírtaknak. Nem megfelelő kategorizálás esetén a Társaság jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.

4.3.9. Címkeszavak: A cikkekhez kizárólag azon címkeszavak rendehetők hozzá amelyik a legjobban megfelelnek az adott szolgáltatásnak, annak célközönségének. Nem megfelelő kategorizálás esetén a Társaság jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.

4.3.10. Az űrlapon megadott személyes adatokra a Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak érvényesek. Ezen adatok megjelenítése 3. fél számára önkéntes és hozzájárulás köteles Az Előfizető ezen adatok feltüntetését megtagadhatja, vagy bármikor ingyenesen kérheti azok törlését, módosítását a Társaságtól.

4.4. Kiemelés

4.4.1. Az Előfizetői Szerződés nyugtázását követően a szerződésben foglalt, amennyiben az  Előfizetői Csomagban azt tartalmazza, a 3.1 pontban részletezett szolgáltatásnál az Előfizető adatlapjai (hirdetések, bemutatkozás) szűrve jelennek meg. A Weboldalon használható egyéb szűrés és sorbarrendezési funkciók, a kiemelésszűrést követően is használhatóak.

4.4.2. A Kiemelés szolgáltatás igénybevételével a Előfizetői adatlapnál megadott profil/önarcképet egy egységes megkülönböztető logóval látjuk el.

4.4.3. A Kiemelés szolgáltatás igénybevételével Társaság hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Előfizető bármely fórumon felhasználhassa saját részére a „Kiemelt Gyógyulj Természetesen Terapeuta” státuszt.

4.4.4. A Kiemelt szolgáltatást igénybevevő Előfizetők a Táraság által meghatározott sorrendben a Weboldal nyitóoldalán is elérhetőek, egy 4.4.2 alapján módosított Profilkép alkalmazásával.

4.5. Hirdetések, a Társaság által létrehozott kommunikációs tevékenység

4.5.1. Az Előfizető tudomásul veszi és jelen Szabályzat elfogadásával, hogy a 4.2 pontban részletezett Szolgáltatásra a Társaság online, külső 3. felek oldalain megjelenő hirdetés(eke)t készít, amiben a feltöltött képek és szöveges tartalmak felhasználásra kerülhetnek.

4.5.2. A Társaság fenntartja a jogot a Weboldalt és a 4.2 pontban részletezett Szolgáltatások népszerűsítésére szolgáló kommunikációs és reklám tevékenységének egyoldalú megváltoztatására és nem köteles a tervezett tevékenységet és eredményeket az Előfizető tudomására hozni.

4.5.3. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Társaság felhasználhatja a 4.2 pontban részletezett hirdetéseknél megfogalmazott tartalmát és címkeszavakat a Weboldal kommunikációjának profilalkotási tevékenységéhez, a célközönségek meghatározásához és a weboldal és egyéb szolgáltatási fejlesztési terveihez.

4.5.4. A Társaság a személyes adatokat a Társaság által létrehozott küldő oldalakon hirdetésekben semmilyen körülmény között nem jeleníti meg, még bújtatott formában sem

4.5.5. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a 4.3 pontban részletezett írásait, a 4.2 pontban részletezett hirdetéseit és a 4.1 pontban részletezett bemutatkozását felhasználhatja részben, vagy egészében a Látogatók részére kiküldött Hírlevél kampányaihoz

5. Egyéb rendelkezések

5.1. Amennyiben a Társaság észleli, hogy a Felhasználó a Weboldal üzenetküldő rendszerén folytatott kommunikációja nem felel meg a jelen Szabályzatnak, jogellenes, jó erkölcsbe ütközik, vagy egyébként a Társaság megítélése szerint az nem kizárólag a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjed ki, vagy annak hangneme sértő, bántó, illetve uszító, a Társaság jogosult a Felhasználó Weblaphoz való hozzáférését korlátozni, illetve az ilyen tartalmú kommunikációt felfüggeszteni, annak a címzett részére történő kézbesítését meghiúsítani.

5.2. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az Előfizető megrendelését indokolt esetben visszautasítsa.

5.3. A díjakat az Előfizető átutalással, vagy az OTP Mobil Szolgáltató kft. által nyújtott online bankártyás fizetési szolgáltatás segítségével egyenlítheti ki. A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Társaság nem vállal felelősséget. A bankkártyával történő fizetésről a következő linken bővebben tájékozódhat: TÁJÉKOZTATÓ A BANKKÁRTYÁS FIZETÉSRŐL.

5.4. A Szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak, a díjfizetési lehetőségek és a Szolgáltatások megvásárlásának menetére vonatkozó részletes szabályokat a hirdetés kezelése oldal egyedi megállapodás esetében eltérhetnek egymástól. Ezen eltérések esetén az egyedi megállapodások tartalma üzleti titoknak minősülnek.

6. Hirdetési alapfeltételek

6.1. A Társaság a Weblapon a Felhasználók által közzétett tartalmat, továbbá a hirdetéssel kapcsolatban a Felhasználók közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.

6.2. A Társaság fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. A Társaság kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Előfizetők) töltöttek fel a Társaság rendszerére.

6.3. A gyogyuljtermeszetesen.hu oldalon kizárólag valós, szolgáltatásokat engedélyezett hirdetni. Nem engedélyezett szexuális vagy erotikus jellegű szolgáltatás hirdetése a Weblapon

6.4. A gyogyuljtermeszetesen.hu oldalon kiskorúaknak szóló szolgáltatás hirdetése kizárólag a Társaság írásbeli jóváhagyása mellett lehetséges.

6.5. A Weblapon megjelenő hirdetéseknek magyar nyelvű változatot tartalmazniuk kell. Ettől eltérni csak a Társaság írásbeli jóváhagyása mellett lehetséges.

6.6. Kép: A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Pecséttel, más oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. Nem tölthetők fel olyan képek, amelyek szexualitásra, erotikus tartalomra, erőszakra utalnak, vagy akár sejtetik azt. A Társaság jogosult a képet logójával ellátni. Más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni. Ugyanez vonatkozik az Internetről letöltött, vagy egyéb védjegyet, logót tartalmazó képekre is, melyeket csak abban az esetben lehet használni, ha maga a hirdető rendelkezik a szerzői, vagy felhasználói jogokkal.

6.7. Többszörös hirdetés: Egy Előfizető által tilos ugyanazt a szolgáltatást (akár másként megfogalmazva is) több hirdetésben hirdetni. A régi hirdetés kitörlését követően adható fel ugyanarra a szolgáltatási körre (célközönségnek) vonatkozó másik hirdetés.

7. A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

A Társaság jogosult a Weblapra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, végső Előfizetői Szerződését felmondani, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen Szabályzatba ütközik. A Társaság a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. A Társaság a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az Ügyfélszolgálat elérhetőségein (hello@gyogyultermeszetesen.hu) jelezhetik. Amennyiben azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Weblapon megjelenő információ sérti, úgy az Elkertv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Társaságot a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.

7.1. A Weboldalra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely

7.1.1. jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
7.1.2. bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
7.1.3. jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);
7.1.4. jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
7.1.5. mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
7.1.6. megtévesztő információt tartalmaz;
7.1.7. a Társaság azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
7.1.8. vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

7.2. A Weboldalon az alábbi szolgáltatások, termékek hirdetése, megjelenítése is tiltott:

7.2.1. Közbiztonságra fokozottan vagy különösen veszélyes eszközök, fegyverek, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, ideértve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (műtárgynak minősülő fegyverek, airsoft és paintball fegyverek, légpuska, légpisztoly, vipera, nundzsaku, sokkoló stb.), kivéve a rendeltetésszerűen a szokásos életvitelhez tartozó, háztartási és sport célok körében használt kés eszközöket (pl. konyhakés, búvárkés);
7.2.2. Fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
7.2.3. Aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;
7.2.4. Olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
7.2.5. On-line szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok adatai;
7.2.6. Közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;
7.2.7. Postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak;
7.2.8. Kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok, bizonyítvány- vagy igazolvány-érvényesítő címkék;
7.2.9. Diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan;
7.2.10. Hitelkártya és bankkártya, értékpapír, vagy más, nem átruházható fizetési eszköz, kivéve, ha egyértelműen azonosítható módon fizetési funkcióval már nem rendelkezik és gyűjtési céllal kerül eladásra;
7.2.11. Alkohol, alkoholtartalmú italok;
7.2.12. Dohánytermékek;
7.2.13. Telefonszámok;
7.2.14. Bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag, vegyi anyagok;
7.2.15. Gyógyszer, külön engedély, bejelentés birtokában, vagy meghatározott felhasználói kör részére forgalmazható anyagok és készítmények, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, ezekhez hasonló hatású szer;
7.2.16. Lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
7.2.17. Hamis, vagy hamisított termék, vagy hamis márka-vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék, továbbá tilos ezen jellegre vagy tulajdonságra vonatkozó információk elhallgatása, visszatartása is;
7.2.18. Emberi szerv, szövet, állati szerv vagy szövet, anyatej;
7.2.19. Értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet végezni;
7.2.20. Károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
7.2.21. Dekóder kártya vagy illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
7.2.22. Erotikus termékek, szexuális szolgáltatás, erotikus vagy szexuális jellegű masszázs;
7.2.23. Kontaktlencse;
7.2.24. Temetkezési helyek;
7.2.25. Társkeresési szolgáltatás;
7.2.26. Magánszemély által nyújtandó hitel, egyéb pénzügyi szolgáltatás;
7.2.27. Meghatározott személy részére szóló, egyedi azonosítóval ellátott jegyek, bérletek;
7.2.28. Cigaretta töltő berendezés;
7.2.29. Telefonkészülékek függetlenítésére vonatkozó szolgáltatás;
7.2.30. Tűzifa hirdetések, melyeknek leírásában a hirdető nem nyilatkozik, hogy rendelkezik EUTR technikai azonosítóval vagy erdőgazdálkodói kóddal.
A Társaság jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Felhasználót kizárni a Weblapon elérhető Szolgáltatások nyújtásából akkor is, ha a Felhasználó a Társaság megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a Társaság által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:
7.2.31. az Előfizető hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;
7.2.32. az Előfizető kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve olyan terméket ajánl fel, melynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, vagy annak hirdetése vagy forgalmazása bejelentéshez vagy engedélyhez kötött;
7.2.33. a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Weblapot vagy a Szolgáltatást;
7.2.34. a Felhasználó a Weblapon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Weblapot, hogy az a Társaság (vagy érdekeltségeinek) jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;
7.2.35. a Felhasználó a Weblapot, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;
7.2.36. a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Weblap módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;
7.2.37. a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Weblap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;
7.2.38. vagy a fentiek gyanúja felmerül.

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti Szolgáltatás nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatás nyújtását a jövőben megtagadja.

8. Felelősség

8.1. A Felhasználó által a Weblapon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, a Társaság ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.

8.2. A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. A Társaság a Weblap működtetését az Elkertv. szerint végzi, és amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba ütközhet, jogosult és az Elkertv.-ben meghatározott esetekben, illetve szabályok szerint köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. A Társaság kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további Szabályzatba ütköző tevékenységét.

8.3. A Társaság nem felelős a Felhasználóknak a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A Társaság nem felelős továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

8.4. A Társaság jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. A Társaság a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

8.5. A Társaság nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó köteles mentesíteni a Társaságot mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól. A Társaság nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Weblapra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, a Felhasználó teljesítéséért. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Társaságtól függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. A Társaság együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a Felhasználók közötti ügyletek teljesítésének előmozdítására (pl. átadás, futárszolgáltatás). A Weblapon keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a Társaság nem felel e szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokért.

8.6. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Társasággal szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Társaság által megkövetelt intézkedést megtenni és a Társaságnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Társaságot a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles a Társaság helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

8.7. A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A Társaság kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

8.8. A Felhasználó vállalja, hogy minden, a Társaság által megkövetelt intézkedést megtesz a Társaság jó hírnevének megóvása érdekében.

9. Szerzői és szomszédos jogok

9.1. A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weblapon a Társaság által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a Weblap arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése is) szerzői jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem alatt áll.

9.2. A Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Felhasználó által szolgáltatott, szerzői jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) a Társaság ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát is időbeli és földrajzi korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, a Társaság jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

9.3. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja a Társaság. A Weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – a Társaság kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a Weblap egészét, bármely részét sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Társaság egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. A Társaság a Weblap tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

9.4. A Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős.

10. Fogyasztói panasz, Ügyfélszolgálat

10.1. A Társaság ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket a hello@gyogyuljtermeszetesen.hu emailcímen fogadja.

10.2. Az ügyfélszolgálat elérhető az Előfizetők számára a Terapeuta Központi Oldalon elérhető chat felületen is munkanapokon 9.00-17.00 között, a chat felület a Szolgáltatás használatára vonatkozó Előfizetői kérdések megválaszolására szolgál, a Szolgáltatások könnyebb használata érdekében. Ezen időszakon kívül a felületen levél küldése lehetséges

10.3. A panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg. A Társaság a székhelyen személyesen nem fogad panaszokat.

10.4. A panaszkezelésre a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. A Társaság a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan jár el. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Társaság egyedi azonosítószámmal látja el.

10.5. A jegyzőkönyv tartalmazza a Felhasználó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzékét, a Társaság álláspontját (negatív válasz esetén az indokolást), a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását, a keltezést (hely és idő) és a panasz egyedi azonosítószámát, amennyiben azt szóban vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás útján tették.

10.6. Az írásbeli panaszt a Társaság annak beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Társaság megindokolja.

10.7. A Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelmi törvény értemében öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panaszok elbírálására a Társaság és a Felhasználó közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor.

10.8. A panasz elutasítása esetén a Társaság írásos válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban a Társaság tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így a Társaság a Felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó Felhasználó esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint hogy a Társaság fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Amennyiben a Felhasználó a Társaság válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

(i) Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Szolgáltatások igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Társaság közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.

(ii) Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu/.